RAFINERIJE NAFTE, PETROHEMIJA I BAZNA HEMIJA

RAFINERIJE NAFTE

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Zamena i izmeštanje van Ex zone 0.4 kV MCC u bloku 5; Isporuka opreme za zamenu 0,4kV postrojenja sa prevezivanjem  starih potrošača, izrada zgrada, izrada kablovkskih trasa, polaganje i povezivanje kablova, proširenje sistema za akviziciju i prikaz podataka, pojedinačno i  funkcionalno ispitivanje sa puštanjem u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2016

Zamena 6kV razvodnih postrojenja BA i BB u 35/6kV,  montaža kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova,  funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2016

Namešavanje biokomponente sa dizel gorivom u RNP, Blok “Prerada”, faza II; Izvođenje elektro i instrumentalnih montažnih radova sa isporukom opreme i materijala, ispitivanjem I puštanjem u rad, radovi za sistem za detekciju gasa i požara (FGS).

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2015

Zatvoreni sistem dreniranja u Bloku 5 i Bloku 6 u RNP, Blok “Prerada”; Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad elektro-energetske i I&C opreme.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2014 / 2015

Rekonstrukcija sistema klapni na dimovodnom kanalu BF-2201 i povezivanje na kontrolni sistem –izvođenje radova i isporuka opreme u RNP, Blok “Prerada”, sa ispitivanjem, puštanjem u rad i probnim radom.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2014

Ugradnja frekventnih regulatora na ventilatorima rashladnog tornja EF-9132 u RNP, Blok “Energetika”; Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad elektro-energetske i I&C opreme.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2014

Izgradnja nove linije za demineralizaciju u Bloku IX u RNP, Blok “Prerada”; Izvođenje elektro i instrumentalnih montažnih radova sa isporukom opreme i materijala, ispitivanjem i puštanjem u rad, radovi za sistem za detekciju gasa i požara (FGS), sistem video nadzora i kontrole pristupa.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2014

Povezivanje 6kV napajanja postojeće TS “35/6” iz nove TS 220/6/6 kV (Modul 1); Isporuka i ugradnja srednje-naponske i niskonaponske opreme sa isporukom i ugradnjom sabirničkog sistema 6kV, izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova, ispitivanje i puštanje u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2013 / 2014

Zamena niskonaponskih postrojenja u trafo stanici N1 (Modul 2); Isporuka opreme za zamenu 0,4kV postrojenja sa prevezivanjem starih potrošača, izrada kablovkskih trasa, polaganje i povezivanje kablova, pojedinačno i funkcionalno ispitivanje sa puštanjem u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2013 / 2014

Izgradnja linije za poliranje kondenzata u RNP, Blok “Prerada”; Isporuka montaža, ispitivanje i puštanje u rad elektro-energetske i I&C opreme, radovi za sistem za detekciju gasa i požara (FGS), sistem video nadzora i kontrole pristupa.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2013 / 2014

Izgradnja rezervoara za polimer bitumen; Nabavka opreme i materijala, izvođenje elektro-instrumentalnih montažnih radova, pojedinačno i funkcionalno ispitivanje sa puštanjem u rad, radovi za sistem za detekciju gasa i požara (FGS).

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2014

Ugradnja frekventnih regulatora i zamena elektromotora na vazdušnim hladnjacima S-2100, i S-2200;
Izrada glavnog projekta, nabavka opreme i materijala, izvođenje elektro-instrumentalnih montažnih radova, pojedinačno i funkcionalno ispitivanje sa puštanjem u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2013 / 2014

Zamena opšte reflektorske i ulična rasveta energetski efikasnom u RNP; Izrada idejnog projekta sa tehno-ekonomskom studijom za pogonsku rasvetu, snimanje postojećeg stanja, projekta izvedenog objekta, projektantski nadzor, nabavka opreme i materijala, izvođenje radova.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2013

Namešavanje biokomponente sa dizel gorivom u RNP, Blok “Prerada”, faza I; Izrada glavnog projekta, nabavka opreme i materijala, izvođenje elektro- instrumentalnih montažnih radova, pojedinačno i funkcionalno ispitivanje sa puštanjem u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2013

Projekat modernizacije RNP- Izgradnja postrojenja MHC/DHT (Mild hydro-cracking and motor fuel hydro-treatment facility)-ISBL; Izvođenje elektro i instrumentalnih radova sa isporukom materijala, ispitivanje, puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2011 / 2012

Projekat modernizacije RNP- Izgradnja postrojenja MHC/DHT (Mild hydro-cracking and motor fuel hydro-treatment facility)-OSBL; Izvođenje elektro i instrumentalnih radova sa isporukom materijala, ispitivanje, puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2011 / 2012

Projekat modernizacije RNP- Izgradnja postrojenja MHC/DHT (Mild hydro-cracking and motor fuel hydro-treatment facility); Izvođenje radova za sistem detekcije požara i gasa, telekomunikacioni sistem, i sistem video nadzora sa isporukom materijala, ispitivanje, puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2011 / 2012

Projekat modernizacije RNP- Izgradnja postrojenja MHC/DHT (Mild hydro-cracking and motor fuel hydro-treatment facility); Premeštanje podzemnih kablovskih trasa, sa isporukom i montažom optičkih kablova i materijala.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2011 / 2012

Rekonstrukcija pogona S-500 ( Gas Concentration unit GCU); Izvođenje elektro i instrumentalnih radova sa isporukom materijala, ispitivanje, puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2011 / 2012

Rekonstrukcija pogona SARU (Spent Acid Recovery Unit); Izvođenje elektro i instrumentalnih radova sa isporukom materijala, ispitivanje, puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2011

Rekonstrukcija postrojenja za Hemijsku pripremu vode (HPV); Izvođenje elektro i instrumentalnih radova, nabavka i ugradnja opreme i materijala, povezivanje u sistem i puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2011

Rekonstrukcija postrojenja FCC (Fluid Catalytic Cracking); Isporuka materijala, izvođenje elektro i instrumentalnih radova, pojedinačno i funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2011

Rekonstrukcija postrojenja HPV –postrojenje za obradu mulja; Izvođenje elektro i instrumentalnih radova sa isporukom materijala, ispitivanje, puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2010

Rekonstrukcija postrojenja FCC (Fluid Catalytic Cracking) I faza; Isporuka materijala izvođenje elektro i instrumentalnih radova, pojedinačno i funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad, izrada projekta izvedenog stanja.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2010

Premeštanje pumpne stanice; Projektovanje i izvođenje elektro-montažnih radova.

Rafinerija Nafte AD Beograd, Srbija

Rafinerija Nafte AD Beograd, Srbija

2009

Detekcija kablovskih trasa i izrada projekta izmeštanja 0,4kV kablova.

Rafinerija Nafte AD Beograd, Srbija

Rafinerija Nafte AD Beograd, Srbija

2009

Implementacija sistema ON LINE BLENDING (Computer Control Blending) u Rafineriji Nafte Pančevo ; Izvođenje elektro-montažnih radova sa isporukom materijala, ispitivanje, puštanje u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2007 / 2009

Radovi na remontu i reviziji energetskih postrojenja i I&C opreme.

Rafinerija Nafte AD Beograd, Srbija

Rafinerija Nafte AD Beograd, Srbija

2008

Zamena razvodnog 0,4kV postrojeja sa novim postrojenjem (Schneider) u TS 6/0.4kV “N2”; Isporuka i ugradnja elektro-energetske opreme i materijala, elektro-montažni radovi sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2005

Izvođenje radova na uvođenju električnih grejača na objektu Linija benzola P; Montaža I&C opreme i instalacija, polaganje grejnih kablova, ispitivanje i puštanje u pogon.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2005

Ispitivanje relejne zaštite 0,4 kV u trafostanicama ,,N1’’, ,,N2’’, ,,C’’, ,,Energana’’ i ,,E’’.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2004 / 2005

Montaža opreme i instalacija I&C sistema, instalacija rasvete, uzemljenja, gromobranskih instalacija, telefonije, protivpožarne zaštite i ispitivanje i puštanje u pogon , u energani. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2002

Montaža I&C opreme i instalacija (Foxboro I/A), na objektu Sulfolan u Rafineriji Nafte Pančevo.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2000

Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, i uzemljenja, na objektu Sulfolan u Rafineriji Nafte Pančevo.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

2000

Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja, sistema za besprekidno napajanje, sistema za dojavu požara i telefonije, I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje kablova i njihovo povezivanje. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i puštanje u rad.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

Elektromontažni radovi za potrebe održavanja elektro-energetske opreme, I&C opreme, telekomunikacionih sistema i instalacija na godišnjem nivou.

NIS A.D.,
Rafinerija Nafte Pančevo, Srbija

Naftna Industrija Srbije A.D.,
Novi Sad, Srbija

Montaža I&C opreme i instalacija; izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova, pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

RAFINERIJA NAFTE
Litvinov, ČSR

RAFINERIJA NAFTE
Litvinov, ČSR

Montaža VN razvodnog postrojenja 35, 10, 0,4 kV, transformatora 35/10, 10/04 kV I dalekovoda 35 kV, 0,4 kV opreme, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i sistema za besprekidno napajanje, dizel generatora, AKU baterija, invertora, I&C opreme; Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

NORTH OIL COMPANY
KHABAZ OIL FIELD DIVELOPMENT
Kirkuk, Irak

NORTH OIL COMPANY
KHABAZ OIL FIELD DIVELOPMENT
Kirkuk, IrakPETROHEMIJA I BAZNA HEMIJA

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Montaža opreme i instalacija 0,4 kV i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Montaža instalacije za računarsku mrežu u novoj zgradi. Elektro radovi na rekonstrukciji PF sekcije fabrike PEVG. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

PETROHEMIJA
Litvinov,
ČEHOSLOVAČKA

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja, sistema za besprekidno napajanje i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

HI PANČEVO
PENG, PEVG, PVC, VCM
Pančevo, Srbija

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja , elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja, I&C opreme, telefonije, ozvučenja, signalizacije i protivpožarne zaštite. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu.

FABRIKA ZA PROIZVODNJU
ŠAMPONA,
Vladivostok, Rusija

Montaža I&C opreme, telefonije, ozvučenja, signalizacije i protivpožarne zaštite. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu.

KOMPLEKS LAB I LABS,
Kiriši, Rusija