RAZVODNA POSTROJENJA I TRANSFORMATORSKE STANICE

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Zamena i izmeštanje van Ex zone 0.4 kV MCC u bloku 5; Isporuka opreme za zamenu 0,4kV postrojenja sa prevezivanjem  starih potrošača,  izrada zgrada, izrada kablovkskih trasa, polaganje i povezivanje kablova, proširenje sistema za akviziciju i prikaz podataka, pojedinačno i  funkcionalno ispitivanje sa puštanjem u rad.

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2016

Zamena 6kV razvodnih postrojenja BA i BB u 35/6kV, montaža kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2016

Zamena niskonaponskih postrojenja u trafo stanici N1 6kV/0.4kV; Isporuka opreme za zamenu 0,4kV postrojenja sa prevezivanjem starih potrošača, izrada kablovkskih trasa, polaganje i povezivanje kablova, isporuka sistema za akviziciju i prikaz podataka, pojedinačno i funkcionalno ispitivanje sa puštanjem u rad.

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2014

Dodatna polja rasklopnog bloka u okviru izgradnje linije za poliranje kondenzata. Proširenje rasklopnog bloka MCC3 0,4kV i rekonstrukcija postrojenja CA 0,4kV u TS Energana 6kV/0.4kV, u okviru izgradnje linije za poliranje kondenzata.

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2014

Rekonstrukcija 0,4kV postrojenja u TS N1 6kV/0.4kV, u okviru projekta zatvoreni sistem dreniranja u bloku 5 i bloku 6.

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2014

Povezivanje 6kV napajanja postojeće TS “35/6” iz nove TS 220/6/6; Isporuka i ugradnja srednje-naponske i niskonaponske opreme sa isporukom i ugradnjom sabirničkog sistema 6kV, izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova, proširenje sistema za akviziciju i prikaz podataka, ispitivanje i puštanje u rad.

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2013 / 2014

Razvodno postrojenje sa frekventnim regulatorima u TS N1 6kV/0.4kV i podstanici 0.4kV Bloka 6, za napajanje elektromotora na vazdušnim hladnjacima S2100 i S2200.

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2013 / 2014

Rekonstrukcija 6kV razvodnog postrojenja sopstvene potrošnje.

TE Morava, Svilajnac

JP EPS PD TENT
Obrenovac

2013

Elektromontažni radovi na zameni transformatora 6kV/0.4kV i 0.4kV postrojenja u TS “D”.

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2013

Nabavka, isporuka i ugradnja lokatora kvara na reni bunarima.

Beogradski vodovod

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd

2013

Ispitivanje i revizija postrojenja 10 kV u TS 110/10 kV u pogonu Makiš.

Pogonu Makiš -Beogradski vodovod i kanalizacija

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd

2013

Nabavka, isporuka i ugradnja 10kV opreme u izvodnu ćeliju br.6 u TS 110/10kV Makiš.

Pogonu Makiš -Beogradski vodovod i kanalizacija

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd

2012

Montaža, ispitivanje i puštanje u rad razvodnog postrojenja i trafostanice TS 220/6kV-N i TS 2201 6kV/0,4kV, u okviru projekta - Elektro i instrumentalni radovi na objektu MHC/DHT (ISBL deo).

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2012

Montaža, ispitivanje i puštanje u rad razvodnog postrojenja i trafostanice TS 501 6kV/0,4kV, TS 16701 6kV/0,4kV i TS 91501 6kV/0,4kV, u okviru projekta - Elektro i instrumentalni radovi na objektu MHC/DHT (OSBL deo).

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2012

Zamena transformatora 6kV, montaža 0,4kV razvodnog postrojenja “MCC IV E”.

TS PEVG 6/0,4 kV,
HIP PETROHEMIJA
Pančevo, Srbija

HIP PETROHEMIJA
Pančevo,

2012

Rekonstrukcija 110 kV razvodnog postrojenja u Toplani Novi Beograd.

Toplana Novi Beograd

JKP Beogradske elektrane, Beograd

2011

Rekonstrukcija 110 kV razvodnog postrojenja u termoelektrani Kolubara A, Veliki Crljeni.

TE Kolubara A
Veliki Crljeni

JP EPS PD TENT Obrenovac

2010

Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija.

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2010

Zamena razvodnog 0,4kV postrojenja sa novim postrojenjem u TS 6/0.4kV “N2”; Isporuka i ugradnja elektro-energetske opreme i materijala, elektro-montažni radovi sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD,
Novi Sad

2005

Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na adaptaciji RP 110 kV. Ispitivanje transformatora i električnih zaštita.

TS 110/6 kV, TITAN, FABRIKA CEMENTA
Kosjerić, Srbija

FABRIKA CEMENTA Kosjerić, Srbija

2005

Montaža visokonaponskih ćelija 10 kV, sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora i opreme.
Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu.

RP 10 kV TS 10/0,4 kV

3X (2 X 1 600) kVA
TS CMT-2
Moskva, Rusija

Privredna komora Rusije i Centar međunarodne trgovine

2003

Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu.

TS 10/0,4 kV
2 X (2 X 1000) kVA
TS NOVA OPERA
Moskva, Rusija

Privredna komora Rusije i Centar Međunarodne trgovine

2003

Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, VN i NN izolatora, prigušnica na dalekovodima, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora, kablovskih razvoda, odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja, montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama. Instalacija signalno mernih kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu.

RP I TRANSFORMACIJA 400/220/35 kV DALEKOVOD 220 kV RP-TE ZA TE UGLJEVIK
Ugljevik, Bosna i Hercegovina

Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija.
Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja, i puštanje u rad.

RP 110/35 kV ZA HE ZVORNIK
Zvornik, Srbija

Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu.

TS 33/11/6 kV
Kirkuk, Irak

Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu.

TS 33/11 kV
Tripoli, Libija

Montaža razvodnog postrojenja RP 10 kV, sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora i opreme.

RP 10 kV
TS NOVA OPERA
Moskva, Rusija

Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu.

TS 35/10/0,4 kV
TREPČA
Kosovska Mitrovica, Srbija

Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora, kablovskih razvoda,odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja. Montaža opreme i instalacija sistema upravljanja, daljinskog nadzora i opreme za VF veze. Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama. Instalacija signalno mernih kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu.

TS 10/0,4 kV
Pančevo, Srbija